Byggereglement

Målinger, beregniner og rådgivning til overholdelse af BR18

Dette afsnit er mest relevant for bygherrer, entreprenører og arkitekter

Efterklangstid (T)

Beskriver hvordan lyd henfalder i et lokale. Typiske krav til efterklangstiden ligger mellem 0,6 og 0,9 sekunder i opholdsrum, men kan varierer alt afhængig af bygningstype.

Trinlyd (L’n,w)

Beskriver hvordan lyd fra trin og slag på gulv vandrer ud i andre rum i bygningen. Typiske krav til trinlyd er mellem 48 og 63 dB, alt afhængig af rum- og bygningstype.

Luftlydisolation (R’w )

Beskriver hvor godt væg, gulv eller loft dæmper lyd ind til et andet rum. luftlyd er fra kilder som eksempelvis samtale, tv, radio, højtalere. Typiske krav til luftlydisolationer er mellem 35 og 58 dB, alt afhængig af rum- og bygningstype.

Støj fra tekniske installationer (LAeq)

Beskriver støj fra eksempelvis ventilation, kølesystemer og IT-installationer. Typiske krav ligger mellem 30 og 35 dB, alt afhængig af rum- og bygningstype.

Trafikstøj (LDen)

Støj fra veje og jernbaner. Ofte er der krav til det indendørs støjniveau, som typisk skal være under 33 dB.

Før, under eller efter byggeriet?

Kravene skal være overholdt, når byggeriet står færdigt, men det kan være en fordel, at undersøge før og/eller under byggeriet, så du ved hvor omfattende tiltag er nødvendige. 

Typisk procedure

01.

Aftal tid og sted

02.

Måling

03.

Analyse

04.

Rådgivning

05.

Eventuel implementering

06.

Eventuel eftermåling

Efterklangsmåling

En efterklangsmåling er en måling af efterklangstiden i et rum. Denne tid fortæller, hvor længe det tager for en lyd at dø ud. Helt nøjagtig er det den tid, det tager for en impuls at falde 60 dB. 

En for høj efterklangstid kan hæve det generelle støjniveau i rummet og forringer taleforståelsen, særligt med mange mennesker eller andre lydkilder i rummet.

Typiske eksempler på steder, hvor efterklang er et problem:

Her er problemet typisk, at der er mange talende mennesker, ingen gulvtæpper pga. rengøring, hårde overflader og store rum.

Koncentrationsarbjde på kontoeret kan let blive forstyret af kollegaer, kaffe- og kopimaskiner. Larm fra værktøj og store produktionsmaksiner bliver ekstra generende og skadende.

Her ønskes klar lyd, hvilket en høj efterklangstid modarbejder.

Vi kan udfører en vejledende efterklangsmåling i henhold til ISO 3382 i det ønskede lokale.

Du kan få en målerapport med en beskrivelse af målingen, samt data på rummet. I rapporten får du efterklangstider i forskellige frekvensområder (1/3 oktav-bånd eller oktav-bånd).

Rådgivning

Vi udregner den passende mængde absorptionsmateriale samt forklarer, hvilke produkter og placering er bedst egnet til dit rum.

Den anbefalede efterklangstid er forskelligt fra rum til rum. Dog er en tommelfingerregel for de fleste boliger og kontorer:

  • God akustik = efterklangstid på 0,5 sekunder
  • Ok akustik = efterklangstid på 0,6 sekunder

For at reducere efterklangstiden til et ønsket niveau, skal der tilføjes absorberende materiale til lokalet. Mængden beskrives som absorptionsareal og afhænger af lokalets størrelse.

Dette areal er angivet i kvadratmeter (m2) og tilsvarer et åbent vindue på én kvadratmeter. Alt lyd som rammer det åbne vindue forsvinder ud af rummet. Det kan også forstås som et akustikpanel der absorberer 100% af den lyd, som rammer det. Hvis du skal bruge et absorptionsareal på 10 m2 i dit lokale, kan du eksempelvis bruge:

  • 10 m2 akustikpaneler som har en absorptionskoefficient på 1,00 (100%)
  • 20 m2 akustikpaneler som har en absorptionskoefficient på 0,50 (50%)
  • 40 m2 akustikpaneler som har en absorptionskoefficient på 0,25 (25%)

Før byggeri eller renovering

Her kan vi hjælpe med at gennemse dine byggeplaner og identificerer problematiske områder. Akustikken kan ikke ses på en rendering og bliver desværre alt for ofte glemt. Når byggeriet er færdigt, skal du så igen til at lave om og genoverveje designet. Typisk opstår problemet, når der åbnes op til kip eller mellem rum. Når lokalet bliver større vil efterklangen stige og åbningen mellem rum bliver større, kan støj lettere vandre mellem dem.